پرتال جشنواره فنامد جهت ثبت نام، ارسال آثار، داوری و ممیزی سیستماتیک فناوری های آموزشی و محتوای دیجیتال طراحی و پیاده سازی شده است.