در این سامانه تراکنشها و شیفتهای رانندگان اتوبوسهای استان البرز مدیریت شده و پیامکهای خودکار
ارسال و مدیریت می شوند