باشگاه مشتریان فدراسیون جودو و کوراش در شهریور ماه سال ۹۶ راه اندازی شد.

معماری سامانه ها طوری طراحی شده است که کلیه فرآیندهای ثبت نام اعضا با سمتهای مختلف، مدیریت اعضاء، پرداخت حق عضویت، صدور کارت عضویت، صدور احکام، شرکت در مسابقات و ارائه سرویسهای ارزش افزوده به اعضا بصورت یکپارچه انجام می گیرد.